Dette er Karup Handelsforening tidligere vedtægter.

Foreningen har slået sig sammen med Karup Borger- & Erhvervsforening den 24. august 2020

 

§ 1.

 

navn

Foreningens navn er KARUP HANDELSFORENING.

 

§ 2.

 

hjemsted

 

Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

 

§ 3.

 

formål

 

Foreningens formål er at virke til fremme for handelslivet i Karup by.

 

 

§ 4.

 

medlemmer

 

Som medlem kan optages alle forretningsdrivende i bred forstand med forretningssted i Karup by.

Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til et regnskabsårs begyndelse eller ved forretningsophør.

 

§ 5.

 

kontingent

,

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af genera1forsamlingen.

Kontingentrestance på mere end 1 måned udover sidste rettidige betalingsdag medfører automatisk ophævelse af medlemsskabet, men medlemmet er fortsat ansvarlig for betaling af kontingent indtil vedtægtsmæssig udmeldelse kunne have fundet sted.

 

§ 6.

 

hæftelse

 

 

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

 

§ 7.

 

generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Karup by inden udgang en af januar kvartal, og indkaldelse skal finde sted med mindst 14 dages varsel ved alm. brev til alle medlemmer.

 

Indkaldelsen skal angive dagsordenen, der mindst skal indeholde fø1gende:

 

A)      valg at dirigent

B)      formandens beretning til godkendelse

C)      aflæggelse at årsregnskab til godkendelse

D)      behandling at indkomne forslag

E)       fastsættelse at kontingent

F)       valg af bestyrelsesmedlemmer

G)      valg af to suppleanter

H)      valg af en revisor

I)        eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Hvert medlem har èn stemme.

 

Til alle valg kan der vælges ikke medlemmer.

 

§ 8.

 

ekstraordinær qenera1forsam1ing

Ekstraordinær genera1forsam1ing afho1des med 14 dages varse1, når bestyre1sen ønsker dette, e11er nar mindst 1/4 af med1emmerne begærer dette med angive1se af, hvi1ke spørgsma1 der ønskes behandlet.

 

Indkalde1sen ska1 udsendes inden 14 dage efter modtage1sen af begæring herom fra medlemmerne i h.t. stk. 1.

 

§ 9.

 

bestyrelse

 

Bestyrelsen, der består af 4-7 medlemmer, konstituerer sig selv og forestår foreningens daglige administration.

 

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte ad hoc-udvalg med reference til bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

 

 

§ 10.

tegning

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der er berettiget til at meddele prokura.

 

§ 11.

regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret

 

§ 12.

 

revision

 

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for et år ad gangen.

 

§ 13.

 

vedtægtsændringer

 

Ændringer af nærværende vedtægter eller beslutning om op1øsning af foreningen skal vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 stemmes majoritet af de i afstemningen aktivt deltagende (blanke stemmer tæller ikke med), og samtidig kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

 

Såfremt foreslåede vedtægtsændringer eller forslag om opløsning opnår det fornødne flertal på generalforsamlingen, uden at det nødvendige antal er til stede, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned, og her kan forslaget vedtages ved alm. stemmeflerhed.

 

 

§ 14.

 

opløsning

Ved opløsning af foreningen beslutter den op1øsende generalforsamling, hvorledes der skal forholdes med foreningens nettoaktiver.

 

§ 15.

 

vedtagelse

Nærværende vedtægter, der erstatter tidligere indgåede aftaler, er vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. marts 2009.